ការពិពណ៌នាអំពីកុលាលភាជន៍

សារមន្ទីរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រសិទ្ធ​នាមឡើង​វិញ​ថា “​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា​” ដែល​សព្វថ្ងៃ​កំពុង​ដើរតួ​នាទី​យ៉ាង​សំខាន់​លើ​ការងារអភិរក្ស​ថែទាំ​ជួសជុល​សមុច្ច័យ​ទាំងឡាយ ដោយ​មានការ​បង្កើត​រោង​ជាង​ចំនួន​៣ គឺ​រោង​ជាង​អភិរក្ស និង​ជួសជុល​វត្ថុ​អំពី​ថ្មឡើង​វិញ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៦ រោង​ជាង​អភិរក្ស និង​ជួសជុល​វត្ថុ​អំពី​លោហធាតុ នៅ​ឆ្នាំ​២០០៤ និង​រោង​ជាងអភិរក្ស និង​ជួសជុល​វត្ថុ​អំពីកុលាលភាជន៍​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៨។ អគារ​ទាំងឡាយ​មានការ​កែ​លំអ​ជួសជុល​និង​រៀបចំ បន្ទប់​តាំង​ពិ​ព​រ័​ណ៍​ថ្មី​ៗ។ សព្វថ្ងៃ​មាន​កិច្ច​សហ ប្រតិបត្ដិការ​អន្ដរជាតិ​កាន់តែ​ច្រើន ហើយ​វត្ថុសិល្បៈ​ខ្មែរ​សំខាន់​ៗ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​តាំងពិព័រណ៍​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​លើ​ពិភពលោក។ ឯ​ចំនួន​ភ្ញៀវ​ចូល​ទស្សនា​សារមន្ទីរជាតិ​មានការ​កើន​ឡើងជា​លំដាប់៕

© 2018 សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា National Museum of Cambodia