ការពិពណ៌នាអំពីលោហធាតុ

រោង​ជាង​របស់​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ភ្នំពេញ​ជា​កន្លែង​ហាត់​ការ​របស់​និស្សិត​បុរាណវិទ្យា​នៃ​សាកល វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រសិល្បៈ។ ពេលខ្លះ ទីនោះ​ក៏​ជា​កន្លែងធ្វើការ​ងារ​រប​ស់​កម្មសិក្សាការី នៅក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត​ផងដែរ។ លោក ជា សុជាតិ អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​អភិរក្ស​នៃ​នាយកដ្ឋាន​សារមន្ទីរ​របស់​ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ បង្ហាញ​រោង​ជាង និង​ការងារ​ជួសជុល​វត្ថុ​បុរាណ នៅ​ទីនោះ។ រោង​ជាង​របស់​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ភ្នំពេញ​ជា​កន្លែង​ហាត់​ការ​របស់​និស្សិត​បុរាណវិទ្យា​នៃ​សាកល វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រសិល្បៈ។ ពេលខ្លះ ទីនោះ​ក៏​ជា​កន្លែងធ្វើការ​ងារ​រប​ស់​កម្មសិក្សាការី នៅក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត​ផងដែរ។ លោក ជា សុជាតិ អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​អភិរក្ស​នៃ​នាយកដ្ឋាន​សារមន្ទីរ​របស់​ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ បង្ហាញ​រោង​ជាង និង​ការងារ​ជួសជុល​វត្ថុ​បុរាណ នៅ​ទីនោះ។

© 2018 សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា National Museum of Cambodia