អាសយដ្ឋាន

សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា
ផ្លូវលេខ 13, សង្កាត់ជ័យជំនះ,
ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ,
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

លេខទូរស័ព្ទ: +855 0(23) 211 753

អាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិច

info@nmc.gov.kh

© 2018 សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា National Museum of Cambodia