ពិព័រណ៍គ្រឿងអលង្ការខ្មែរ

១០ ឧសភា ២០១៧ - ១៥ មិថុនា ២០១៧

សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា

ម៉ោង: ៩:០០ ព្រឹក - ១៦:៣០ រសៀល

ទស្សនាដោយសេរី

ការប្រគល់ជូនមកវិញ នៅវត្ថុសិល្បៈពីបរទេស

១០ ឧសភា, ២០១៨ - ១៥ មិថុនា ២០១៨

សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា

ម៉ោង: ៩:០០ ព្រឹក - ១៦:៣០ រសៀល

ទស្សនាដោយសេរី

ពិធីប្រគល់-ទទួលវត្ថុសិល្បៈពីបរទេស

១០ សីហា ២០១៩ - ១៥ ធ្នូ ២០១៩

សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា

ម៉ោង: ៩:០០ ព្រឹក - ១០:៣០ ព្រឹក

© 2018 សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា National Museum of Cambodia