កាហ្វេ

កាហ្វេ និងភេសជ្ជ:

មាននៅទីនេះ

ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

មាននៅទីនេះ

© 2018 សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា National Museum of Cambodia